تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

جهان امروز با چالش هایي از قبیل افزایش بیماريهاي متعدد، نابودي اکوسیستم هاي طبیعي و عوارض فراوان زیست محیطي روبروست، که در نتیجه مصرف بي رویه مواد غذاي غیر طبیعي و اصلاحات غیر ﻣﺴﺌولانه ژنتیکي در محصولات غذایی نتیجه آن است. امروزه اهمیت پرداختن به غذاهاي سالم، با توجه به فواید این محصولات بیش از پیش بر دانشمندان، دولت مردان و مصرف کنندگان آشکار شده است. غذاهای سالم و ارگانیك علاوه بر سلامت غذایي، فواید فراوانی دارند، که از جمله آنها مي توان به طعم بهتر آنها نسبت به انواع متداول، ارزش هاي بالاترغذایي، حفاظت از منابع آبي، حفاظت از منابع خاکي، بهبود تنوع زیستي، بهبود وضعیت اقتصادي جوامع روستایي و افزایش صادرات اشاره نمود. قدم اول در پرداختن و حرکت به سمت تولید و مصرف محصولات ارگانیك، شناسایی مصرف کنندگان است.

چرا که عامل اصلي رشد هر سامانه اقتصادي، داشتن توانایی و دانش شناخت رفتار مصرف کننده، عوامل ﺗﺄثیر گذار بر آن و قدرت پیش بینی رفتار وي مي باشد. لذا بررسي رفتار مصرف کنندگان که اولین و مهمترین حلقه یک سیستم اقتصادي هستند، مي بایست یکي از مهمترین اولویت هاي سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران کشور در جهت رشد، توسعه اقتصادي، رفاه و سلامتي جامعه باشد. همچنین گسترش تقاضا به این نوع محصولات غذایی بازار بلقوه خوبی را در سطح کشور ایجاد کرده است که می توان با توجه دقیق به این بخش علاوه بر رفع نیازهای مصرف کنندگان، اشتغال زایی مناسبی نیز ایجاد نمود. بنابراین از آنجایی که پژوهش های بسیار اندکی در سطح مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در این حوزه صورت گرفته است، نیاز به بررسی پژوهش احساس شد تا شاید مورد توجه واحد های تولیدی و صنعتی قرار گیرد و از این طریق بتوانند سطح تولیدات خود را متناسب با خواسته های مصرف کنندگان ارتقاء دهند.

اهداف تحقیق:
1- شناخت عواملي که منجر به انتخاب محصول ارگانیك توسط مصرف کنندگان مي شود.
2- بررسي تفاوت اهمیت عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات ارگانیك در استان گیلان.
3- کمک به فعالان و سیاستگذاران صنعت مرغ داري استان گیلان در شناسایی عوامل مؤثر برانتخاب و خرید مرغ سبز.
4- افزایش آگاهی و تشویق مصرف کنندگان به استفاده از محصولات ارگانیك.
5- کمک به تصمیم گیري تولیدکنندگان مرغ سبز در استان گیلان براي شناسایي بیشتر رفتار مصرف کنندگان.
1-5) سوالات تحقیق
در این تحقیق دو سوال اساسی مطرح است که در صدد پاسخ گویی به آنها می باشیم. این دو عبارتند از:
1- عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات ارگانیك کدامند؟
2- آیا تفاوتي بین عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات ارگانیك وجود دارد؟